Joulu on antamisen aikaa ja tämä pätee myös yrityksille. Joulukuussa muistetaan lahjoilla työntekijöitä, asiakkaita ja yhteistyökumppaneita. Lahja voi olla tietyin edellytyksin yrityksen vähennyskelpoista kulua ja saajalleen täysin verovapaata. Tässä tekstissä käymme läpi, miten lahjoja käsitellään yrityksen ja lahjansaajan verotuksessa.

Lahjat henkilökunnalle

Henkilökunnalle annettu lahja on yrityksen verotuksessa vähennyskelpoinen kulu ja tiettyjen edellytysten täyttyessä saajalleen eli työntekijälle verovapaa. Arvonlisäveroa henkilökunnan lahjoista ei kuitenkaan saa vähentää.

Lahjat henkilökunnalle voidaan jakaa kahteen osaan: merkkipäivälahjoihin sekä muihin lahjoihin.

Työntekijän muistaminen merkkipäivänä
Työntekijän muistaminen merkkipäivänä

Merkkipäivälahjat

Merkkipäivälahjat voidaan jakaa kahteen osaan: työntekijän ja työnantajan merkkipäiviin. Työntekijän saama lahja on verovapaa, kun se on tavanomainen ja kohtuullinen sekä muu kuin rahalahja tai siihen verrattava suoritus. Monen muun henkilökuntaedun tavoin merkkipäivälahjan verovapauden takaa se, että se koskee kollektiivisesti koko henkilökuntaa eli se on koko henkilökunnan käytettävissä.

Merkkipäivälahja voi olla esimerkiksi erilaiset tavarat, palvelut tai tietyn tavaran tai palvelun ostoon oikeuttava lahjakortti. Raha ja siihen verrattava suoritus on työntekijän palkkaa. 

Lahjoja annettaessa tulee ottaa huomioon, että rahaksi helposti vaihdettavat lahjat ovat työntekijän palkkaa. Tällaisia lahjoja ovat esimerkiksi pörssiosakkeet tai rahasto-osuudet. Lahjaa valittaessa tulee myös huomioida, että työntekijän vapaasti valittavissa oleva lahja on myöskin rahaan rinnastettava. Lahja tulee siis olla työnantajan valitsema. Työntekijän mahdollisuus valita työnantajan määrittelemistä lahjoista ei kuitenkaan tee lahjasta veronalaista.

Työntekijän ja työnantajan merkkipäivät

Työnantaja voi antaa työntekijöilleen heidän omina merkkipäivinään tai yrityksen merkkipäivinä lahjan. 

Tyypillisimpiä työntekijän merkkipäiviä ovat esimerkiksi pyöreät vuosikymmenet, hääpäivä tai yli 10 vuotta kestänyt työsuhde. Työntekijää voidaan muistaa myös hänen lähtiessään työsuhteesta, erityisesti eläkkeelle jäädessä. Työnantajan merkkipäivillä tarkoitetaan yritykseen liittyviä merkkipäiviä, kuten yrityksen ikään liittyviä merkkipäiviä.

Työntekijän merkkipäivänä annetun lahjan kohtuullinen arvo on enintään työntekijän 1-2 viikon bruttopalkkaa vastaava määrä.

Muut lahjat henkilökunnalle

Työnantaja voi muistaa työntekijöitään merkkipäivälahjojen lisäksi myös muilla lahjoilla. Tällaisia lahjoja ovat esimerkiksi joululahjat. Muut vähäiset työnantajan työntekijöilleen antamat lahjat ovat saajalleen verovapaita, kun ne on annettu kollektiivisesti koko henkilökunnalle. 

Vähäisen lahjan arvo voi olla enintään 100 euroa henkilöä kohden vuodessa. Mikäli työnantaja antaa vuoden aikana useita lahjoja työntekijöilleen, näiden yhteenlaskettu arvo voi olla enintään 100 euroa. Itse lahjaan pätee muuten samat säännöt kuin merkkipäivälahjaan eli lahjoja voi olla esimerkiksi erilaiset tavarat, palvelut tai tietyn tavaran tai palvelun ostoon oikeuttava lahjakortti. 

Tässäkin tapauksessa raha ja siihen verrattava suoritus katsotaan työntekijän palkaksi eli verotettavaksi tuloksi. Työntekijän vapaasti valittavissa oleva lahja on rahaan rinnastettava tulo. Lahja tulee siis olla työnantajan valitsema.

Lahja yritykselle – yhteistyökumppani tai asiakas

Lahjat yrityksen ulkopuolisille tahoille voidaan myös jakaa kahteen osaan: mainoslahjoihin ja edustuslahjoihin. Rajanveto näiden välillä voi olla hankalaa, mutta verotuksen kannalta tärkeää. Yhteistä mainoslahjoilla ja edustuslahjoilla on se, että niitä annetaan yrityksen ulkopuolisille tahoille kuten asiakkaille, toimittajille ja muille yhteistyökumppaneille.

Mainos- ja edustuslahjoista voit lukea aiemmasta blogitekstistämme tästä.

Edustuslahjan ja mainoslahjan verotus
Edustus – ja mainoslahjan verotuksessa on eroja

Yrityslahjojen verotus

Mainoslahjat ovat 100% vähennyskelpoisia yrityksen tuloverotuksessa ja arvonlisäverotuksessa. Mainoslahjaksi voidaan katsoa lahjoja, jotka ovat arvoltaan vähäisiä, maksimissaan 50 euroa ja annetaan samanlaisena usealle vastaanottajalle. Mainoslahja voi olla esimerkiksi yrityksen tuotenäyte tai tuotelahja, johon on painettu yrityksen logo.

Edustuslahjat ovat vain 50% vähennyskelpoisia yrityksen tuloverotuksessa ja arvonlisäveroa niistä ei voi vähentää ollenkaan. Edustuslahjan saajan on liityttävä yrityksen liiketoimintaan eli esimerkiksi lahjansaaja voi olla liikekumppani. Edustuslahjaksi katsotaan usein lahjat, jotka on valittu yksilöllisemmin lahjan vastaanottajaa miettien. Jouluisin annetaan usein alkoholilahjoja liikekumppaneille. Nämä katsotaan verotuksessa käytännössä aina liittyvän edustamiseen.

Jos kaipaat apua yrityksesi veroasioissa, me Tilitoimisto Älyllä autamme sinua mielellämme. Ota yhteyttä tästä.

Lahjoitukset hyväntekeväisyyteen

Yritykset lahjoittavat usein varojaan myös hyväntekeväisyyteen. Verottaja on laatinut tarkat ohjeet lahjoitusten vähennyskelpoisuuteen, joten niiden kanssa kannattaa olla tarkkana.  Lahjoitukset voidaan jakaa kahteen osaan: arvoltaan vähäisiin lahjoitukseen yleishyödylliseen tarkoitukseen sekä lahjoitusvähennykseen oikeuttavaan tiedettä, taidetta tai suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttämistä edistävään tarkoitukseen.

Lahjoituksen verotus
Lahja yleishyödylliseen tarkoitukseen

Lahjoitus yleishyödylliseen tarkoitukseen

Arvoltaan vähäiset lahjoitukset yleishyödylliseen ja samalla paikalliseen tai yrityksen toimialaa lähellä olevaan tarkoitukseen ovat vähennyskelpoisia menoja yrityksen verotuksessa. Lahjoitukset voivat olla raha- tai esinelahjoituksia ja niitä saa vähentää yrityksen verotuksessa enintään 850 € lahjoituksen saajaa kohti.

Lahjoitus tiedettä, taidetta tai suomalaisten kulttuuriperinteen säilyttämistä edistävään tarkoitukseen

Tuloverolain 57§:n mukaan yritykset voivat saada lahjoitusvähennyksen lahjoituksista, jotka on tehty tiedettä, taidetta tai suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttämistä edistävään tarkoitukseen. Verohallinto on nimennyt yhdistykset, laitokset ja säätiöt, joiden varsinaisena tarkoituksena on suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttäminen taikka tieteen tai taiteen tukeminen. Listan löydät täältä.

Vähennyskelpoisen lahjoituksen alaraja on 850 euroa. Vähennyskelpoisen lahjoituksen yläraja on 250 000 euroa, kun lahjoituksen saaja on ETA-maa (Euroopan talousalueella sijaitseva valtio) tai ETA-alueella oleva julkista rahoitusta saava yliopisto tai korkeakoulu. Verohallinnon nimeämien lahjoituksensaajien kohdalla vähennyskelpoisen lahjoituksen yläraja on 500 000 euroa.

Usein kysyttyä lahjan verotuksesta

Henkilökunnan lahjat arvonlisävero?

Henkilökunnan lahjoista ei voi tehdä alv-vähennystä, koska henkilökuntalahja katsotaan tulevan työntekijän yksityiskäyttöön.

Miten lahjakortit käsitellään verotuksessa?

Lahjakorteista pitää maksaa tuloveroa, vaikka sen summa olisi pieni. Kaikki lahjat, joilla voi ostaa jotain katsotaan palkkatuloksi, josta on maksettava veroa. Lahjakortin voi antaa verovapaasti silloin, kun se on yksilöity tarkasti tietyn palvelun tai esineen ostoa varten.

Miten alkoholilahja henkilökunnalle käsitellään verotuksessa?

Alkoholilahja henkilökunnalle voidaan vähentää yrityksen tuloverotuksessa. Esimerkiksi henkilöstön joululahjaan voi sisällyttää kohtuullisesti alkoholia esimerkiksi viinipullon verran. Arvonlisäverojen vähennysoikeutta ei työntekijöille annettavissa joululahjoissa ole.