Tase jää liian usein tuloslaskelman varjoon, vaikka kyseessä on liiketoiminnan kannalta ihan yhtä tärkeä raportti kuin tuloslaskelma. Tuloslaskelmaa voi olla helpompi tulkita, sillä se kertoo yrityksen toimintojen kannattavuudesta. Taseen avulla voidaan kuitenkin arvioida yrityksen taloudellista tilaa, ja se onkin vähintään yhtä tärkeä tieto yrittäjälle. 

Kokosimme tähän artikkeliin tietopaketin taseesta, sen tulkinnasta ja tärkeimmistä tunnusluvuista. Aiemmasta blogitekstistä voit lukea tuloslaskelmasta.

Mikä on tase?

Tase kertoo yrityksen taloustilanteesta eli yrityksen varallisuuden, velat sekä oman pääoman tilikauden viimeisenä päivänä. Siinä missä tuloslaskelma kuvaa tietyn tilikauden kannattavuutta, tase osoittaa yrityksen taloudellisen aseman raportointipäivänä (esimerkiksi tilinpäätöspäivänä tai jonain muuna päivänä).

Taseen rakenne

Tuloslaskelman tavoin myös taseen rakenne muodostuu tasekaavasta, joka pohjautuu kirjanpitoasetukseen.

Lähdetään liikkeelle perusteista. Taseessa on kaksi puolta, vastaavaa ja vastattavaa. Vastaavaa tarkoittaa selkokielellä yrityksen varoja. Vastattavaa koostuu yrityksen omasta ja vieraasta pääomasta. Olet ehkä kuullut joskus lauseen tase on aina tasan, mutta tiedätkö mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa, että vastaavaa on aina yhtä suuri kuin vastattavaa. Mikäli toinen on suurempi kuin toinen, tarkoittaa tämä virhettä kirjanpidossa. Tase on tasan, sillä vastattavilla rahoitetaan vastaavien varallisuus.

Aloitetaan taseen käsittely ylhäältä vastaavista eli varoista. Vastaavat jaetaan edelleen kahteen osaan, pysyviin ja vaihtuviin vastaaviin.

Pysyvät vastaavat

Pysyvät vastaavat tuottavat tuloa yritykselle useampana tilikautena. Pysyvät vastaavat koostuu edelleen aineettomista hyödykkeistä, aineellisista hyödykkeistä sekä pysyvien vastaavien sijoituksista.

Tässä esimerkkejä erilaisista pysyvien vastaavien eristä:

Aineettomat hyödykkeet

 • Kehittämismenot
 • Liikearvo
 • Muut aineettoman hyödykkeet

Aineelliset hyödykkeet

 • Maa- ja vesialueet
 • Rakennukset ja rakennelmat
 • Koneet ja kalusto
 • Muut aineelliset hyödykkeet

Sijoitukset

 • Osuudet saman konsernin yrityksissä
 • Saamiset saman konsernin yrityksiltä
 • Osuudet omistusyhteysyrityksissä
 • Saamiset omistusyhteysyrityksiltä
 • Muut osakkeet ja osuudet

Vaihtuvat vastaavat

Vaihtuvien vastaavien vaihtuvuus on nimensä mukaan nopeampaa kuin pysyvillä vastaavilla.

Vaihtuvat vastaavia ovat vaihto-omaisuus, saamiset, rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset. Tässä esimerkkejä erilaisista vaihtuvien vastaavien eristä:

Vaihto-omaisuus

 • Aineet ja tarvikkeet
 • Valmiit tuotteet ja tavarat
 • Muu vaihto-omaisuus
 • Ennakkomaksut
 • Saamiset

Myyntisaamiset

 • Saamiset saman konsernin yrityksiltä
 • Saamiset omistusyhteysyrityksiltä
 • Laina saamiset
 • Muut saamiset
 • Siirtosaamiset

Rahoitusarvopaperit

 • Osuudet saman konsernin yrityksissä
 • Muut osakkeet ja osuudet
 • Muut arvopaperit

Rahat ja pankkisaamiset

Pysyvien vastaavien ja vaihtuvien vastaavien välinen suhde kuvaa yrityksen sopeutumiskykyä erilaisiin muuttuviin tilanteisiin. Pysyvät vastaavat ovat nimensä mukaan pysyviä ja niitä ei saada niin helposti muutettua rahavaroiksi kuin esimerkiksi vaihtuvista vastaavista löytyvää vaihto-omaisuutta tai myyntisaamisia.

Taseen vastattavat

Seuraavaksi käsitellään taseen vastattavaa-puolta. Vastattava koostuu yrityksen omasta ja vieraasta pääomasta.

Aloitetaan vastattavaa puolen käsittely yrittäjälle omasta mielestäni tärkeimmästä erästä eli omasta pääomasta. Mikäli yrittäjä tuntee tuloslaskelman hyvin ja osaa seurata taseessa ainakin omaa pääomaa, on hän erittäin vahvoilla yrityksen kannattavuutta ja taloudellista tilannetta tulkittaessa.

Tässä esimerkki pienen osakeyhtiön omasta pääomasta:

Oma pääoma

 • Osakepääoma
 • Muut rahastot
 • Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto (SVOP)
 • Edellisten tilikausien voitto (tappio)
 • Tilikauden voitto (tappio)

Oma pääoma kertyy käytännössä kahta reittiä. Joko ulkoisena sijoitettuna pääomana tai yrityksen sisäisenä voittovaroina kertyneenä pääomana. Pääoman riittävyyttä tulee seurata tarkasti, sillä liian monta tappiollista tilikautta putkeen voi viedä oman pääoman pakkaselle.

Oma pääoma on varojen ja velkojen erotus. Oma pääoma voi siis muuttua negatiiviseksi, jos yrityksen velat ovat suuremmat kuin varat. Osakeyhtiön oman pääoman muututtua negatiiviseksi, tulee osakeyhtiön hallituksen tehdä kaupparekisteriin ilmoitus osakepääoman menettämisestä.

Omasta pääomasta lasketaan yrityksen jakokelpoiset varat, jotka voidaan jakaa osinkoina osakeyhtiön omistajille.

Vieras pääoma on pääomaa, jota yrityksen ulkopuoliset tahot ovat sijoittaneet yritykseen. Käytännössä vierasta pääomaa ovat yrityksen ottama velkarahoitus kuten pankkilainat. Vieras pääoma jaetaan pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan (yli vuoden kuluttua erääntyvään) ja lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan (alle vuoden kuluttua erääntyvään).

Tässä esimerkki pienen osakeyhtiön vieraasta pääomasta:

Vieras pääoma

 • Lainat rahoituslaitoksilta
 • Ostovelat
 • Muut velat
 • Siirtovelat

Yhteenveto

Taseessa on pienyrittäjälle monta mielenkiintoista asiaa seurattavana. Taseen on oltava ajantasainen ja yrittäjän kannattaa ymmärtää tasetta hyvin, sillä taseesta voi tehdä merkittäviä analyyseja.

Jos tase kuitenkin mietityttää, osaava kirjanpitäjä auttaa sinua ymmärtämään yrityksesi taloustilannetta paremmin. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous Älyn ammattitaitoisesta kirjanpidosta.


Usein kysyttyä yrityksen taseesta

Mikä on taseen loppusumma?

Taseen loppusumma on yrityksen oman pääoman ja vieraan pääoman summa. Tämä luku on tärkeä, koska se antaa yrittäjälle käsityksen yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Korkea taseen loppusumma tarkoittaa, että yrityksellä on enemmän varoja kuin velkoja, mikä on yleensä hyvä merkki. Alhainen taseen loppusumma puolestaan osoittaa, että yrityksellä on enemmän velkoja kuin varoja, mikä ei yleensä ole hyvä merkki. Toisaalta taseen loppusumma kuvaa yritykseen toimintaan sitoutuneen pääoman määrää eli taseen loppusumma on yhtä kuin yhtiön varat.

Mitä taseeseen kirjataan?

Taseeseen kirjataan yrityksen varat, velat ja oma pääoma. Varat ovat kaikki se, mitä yritys omistaa ja mitä se voi käyttää velkojensa maksamiseen. Velat ovat rahaa, jonka yritys on velkaa muille. Oma pääoma on varojen ja velkojen erotus.

Mikä on tase-ennuste?

Tase-ennuste on arvio yrityksen tulevasta taloudellisesta asemasta. Se osoittaa yrityksen varojen, velkojen ja oman pääoman odotetut arvot tiettynä ajankohtana. Ennuste on tärkeä, koska sen avulla yrityksen omistaja voi nähdä, miten yrityksen odotetaan menestyvän tulevaisuudessa, ja tehdä päätöksiä sen mukaisesti.

Mikä on hyvä omavaraisuusaste?

Yrityksen hyvä omavaraisuusaste on toimialan keskiarvon mukainen omavaraisuusaste. Yleissääntöjä voidaan todeta omavaraisuus on hyvä, jos se on yli 40 prosenttia. Tyydyttävästä omavaraisuudesta puhutaan jos se on 20 ja 40 prosentin välillä. Alle 20 prosentin omavaraisuus on heikko.

Pankit käyttävät usein omavaraisuuden tunnuslukua lainaneuvotteluissa. Omavaraisuusaste mittaa yrityksen taloudellista velkaantuneisuutta, joka on yrityksen velkojen määrä suhteessa sen omaan pääomaan. Korkeampi omavaraisuusaste kertoo pienemmästä velkaantuneisuudesta ja sitä pidetään yleensä hyvänä asiana.

Mitä tase kertoo yrityksestä?

Tase kertoo yrityksen varallisuuden, velat ja oman pääoman tilikauden viimeisenä päivänä eli se antaa tietoa yrityksen taloudellisesta asemasta kyseisellä hetkellä. Taseen avulla voidaan arvioida yrityksen vakavaraisuutta eli yrityksen kykyä maksaa velkansa. Korkea taseen loppusumma osoittaa maksukykyistä yritystä, kun taas matala taseen loppusumma voi kertoa ongelmista. Se voi myös tarkoittaa sitä, että yritys on laajentumassa ja on ottanut velkaa rahoittaakseen kasvuaan.