Tärkeimpiä kirjanpidon raportteja tavalliselle yrittäjälle ovat tuloslaskelma ja tase. Tuloslaskelma kertoo viimeisimmän tilikauden tapahtumista kannattavuuden näkökulmasta. Tässä blogitekstissä käsittelemme tuloslaskelmaa. Tase on kuitenkin vähintään yhtä tärkeä ymmärtää, joten suosittelemme tutustumaan myös seuraavaan blogitekstiin, jonka aiheena on tase.

Mikä on tuloslaskelma?

Tuloslaskelma on kannattavuuslaskelma, joka kuvaa yrityksen tietyn ajanjakson tuotot ja menot eli kuinka paljon yritys on tuottanut voittoa tai tappiota. Tuloslaskelman ajanjakso voi olla esimerkiksi viikko, kuukausi, puoli vuotta tai vuosi.

Tuloslaskelma on osa yrityksen tilinpäätöstä. Tilinpäätöksessä tuloslaskelma on kumulatiivinen raportti, joka kuvaa koko tilikauden eli yleensä vuoden aikana kertynyttä voittoa tai tappiota. Tuloslaskelma nollautuu aina tilikauden vaihtuessa.

Tuloslaskeman rakenne
Tuloslaskelman rakenne on hyvä ymmärtää

Tuloslaskelman rakenne

Tuloslaskelman rakenne muodostuu tuloslaskelmakaavasta, joka pohjautuu kirjanpitoasetukseen. Lue alta rakenne ja niiden selitykset vaihe vaiheelta.

Liikevaihto

Tuloslaskelma alkaa liikevaihdosta. Liikevaihto muodostuu yrityksen tuotoista, joista vähennetty myönnetyt alennukset sekä arvonlisävero ja muut suoraan myynnin määrään perustuvat verot.

Liiketoiminnan muut tuotot kirjanpidossa

Seuraavaksi tuloslaskelmaan kirjataan liiketoiminnan muut tuotot eli tuotot, joita ei voida laskea yrityksen myynneiksi tai rahoitustuotoiksi. Liiketoiminnan muita tuottoja voivat olla esimerkiksi saadut tuet tai vuokratulot. Pienellä yrityksellä muun muassa arvonlisäveron alarajahuojennukset kirjataan liiketoiminnan muihin tuottoihin.

Materiaalit ja palvelut

Tuloslaskelmaan kirjataan myös yrityksen liiketoimintaan ja liikevaihtoon liittyvät ostot. Materiaalit ja palvelut muodostuvat kahdesta osasta: aineista, tarvikkeista ja tavaroista sekä ulkopuolisista palveluista.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat muodostuvat esimerkiksi yrityksen myytäviksi hankituista tavaraostoista tai valmistustoiminnan raaka-aineista. Tähän ryhmään kuuluvia ostoja on yleensä tavarakauppaan tai valmistustoimintaan liittyvät hankinnat, kuten raaka-aineet ja työkalut. Myös varaston arvo kirjataan tuloslaskelmaan aineiden ja tarvikkeiden kohdalle.

Palvelut, jotka liittyvät suoraan yrityksen liiketoimintaan ja liikevaihdon muodostumiseen merkitään tuloslaskelmaan. Tällaisia palveluita voivat esimerkiksi olla ulkoistettujen markkinointipalvelujen tai rakennustyövoiman hankinta.

Henkilöstökulut

Henkilöstökulut koostuvat kahdesta pääryhmästä: palkoista ja palkkioista sekä henkilösivukuluista. Henkilösivukulut jaetaan edelleen kahteen ryhmään: eläkekuluihin ja muihin henkilösivukuluihin.

Palkat ja palkkiot ovat yrityksen henkilökunnalle maksettuja palkkoja. Eläkekulut koostuvat työntekijöiden ja yrittäjän eläkekuluista. 

Muut henkilösivukulut koostuvat sosiaaliturvamaksuista, työttömyysvakuutusmaksuista, tapaturmavakuutusmaksuista ja ryhmähenkivakuutusmaksuista. Henkilöstön vapaaehtoiset vakuutusmaksut esitetään myös muiden henkilösivukulujen ryhmässä.

Poistot ja arvonalentumiset

Poistoissa ja arvonalentumisten erässä on yleensä yrityksen taseessa olevasta kalustosta ja rakennuksista tehdyt suunnitelman mukaiset poistot.

Poistoja tehdään hyödykkeestä, jonka arvioidaan tuottavan tuloa useana tilikautena ja se poistetaan suunnitelman mukaan hyödykkeen taloudellisena vaikutusaikana.

Liiketoiminnan muut kulut

Liiketoiminnan muut kulut
Liiketoiminnan muut kuulut

Lopuksi tuloslaskelmaan kirjataan kaikki liiketoiminnasta aiheutuvat muut kulut. Yrityksen liiketoiminnan muut liikekulut sisältävät ylivoimaisesti eniten kirjanpidon tilejä. Liiketoiminnan muihin kuluihin kuuluu esimerkiksi liikehuoneiston vuokrat, kirjanpito- ja tilintarkastuskulut, puhelin- ja nettilaskut sekä markkinointikulut.

Liikevoitto

Liikevoitto kuvaa operatiivisen toiminnan tulosta. Liikevoitto kuvastaa liiketoiminnan kannattavuutta.

Rahoitustuotot ja -kulut

Tähän erään kuuluvat yrityksen saamat ja maksamat rahoitustuotot ja kulut, kuten korot. Yleisimpiä tähän erään kuuluvia eriä ovat lainojen korkokulut. Lainoista tuloslaskelmassa käsitellään ainoastaan korot ja kulut, lainanlyhennykset käsitellään taseessa.

Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja kuvastaa voittoa/tappiota, jossa on huomioitu yrityksen rahoitustuotot ja -kulut.

Tilinpäätössiirrot

Tilinpäätössiirrot muodostuvat poistoeron muutoksesta, verotusperusteisista varaukista ja konserniavustuksesta. Aivan pienillä ja hieman pientä suuremmilla yrityksillä ei välttämättä tätä erää tuloslaskelmaan ikinä muodostu.

Tuloverot

Viimeisinä erinä tuloslaskelmassa ennen tilikauden voittoa esitetään tuloverot ja muut välittömät verot. Osakeyhtiön tulovero eli yhteisövero on 20 % tuloksesta.

Tilikauden voitto (tappio)

Tuloslaskelman loppuun tulee tilikauden voitto tai mahdollinen tappio eli paljonko rahaa jäi kaikkien kulujen ja verojen jälkeen.

Miten tuloslaskelmaa tulkitaan?

Tuloslaskelma kertoo yrityksen kannattavuudesta. Tuloslaskelman tulkintaa voidaan tehdä monella tavalla. Tuloslaskelmaa voidaan tulkita yhden tilikauden ajalta tai useammalta tilikaudelta samanaikaisesti.

Yrittäjän kannattaa ensimmäisenä vilkaista voittoa tai tappiota kuvaavat erät, jotta ymmärretään, onko yritys tuottanut voittoa vai tappioita vertailun kohteena olevilta tilikausilta. Näitä ovat esimerkiksi liikevoitto ja tilikauden voitto (tai tappio). Liikevoitto kuvastaa yrityksen operatiivisen toiminnan eli ydintoiminnan liikevoittoa tai tappiota. Tilikauden tulos (voitto tai tappio) on erä, joka kuvaa mitä jäi kaikkien kulujen ja verojen jälkeen ns. viivan alle.

Kun tiedetään onko tilikauden tulos ollut voitollinen vai tappiollinen, voidaan alkaa käymään muita eriä läpi. Tuloslaskelman yläpäästä on helppo aloittaa tuloslaskelman läpikäynti yrityksen liikevaihdosta. Operatiivinen tulos saadaan selville kun liikevaihdosta vähennetään siihen liittyvät kulut. Onko liikevaihto kasvanut tai pienentynyt merkittävästi? Mistä muutos johtuu? 

Liikevaihdon jälkeen voidaan tulkita yrityksen kuluja. Ovatko liiketoiminnan kulut linjassa liikevaihdon kanssa? Laskevatko kulut liikevaihdon laskiessa? Voit tulkita kulujen suhdetta liikevaihtoon. Kannattaa tutustua myös muihin samalla alalla toimiviin yrityksiin ja niiden kulurakenteeseen.

Suorien tavaraostojen ja palveluostojen lisäksi kannattaa tulkita henkilöstökulujen ja henkilöiden suhdetta liikevaihtoon. Esimerkiksi tilitoimistoalalla yhden työntekijän tulisi tuottaa vähintään 70 000 euron liikevaihto, mutta rakennusalalla tämä ei päde.

Kirjanpitäjä auttaa tuloslaskelman tulkinnassa

Tuloslaskelmasta voidaankin johtaa erilaisia kannattavuuden tunnuslukuja, joita ovat esimerkiksi liiketulosprosentti, myyntikateprosentti ja käyttökateprosentti. Tuloslaskelman läpikäynti onnistuu myös oman kirjanpitäjän kanssa ja palvelu kuuluu osana Tilitoimisto Älyn kuukausihintaa. Voit pyytää tarjousta taloushallinnon palveluista ottamalla yhteyttä täältä.


Usein kysyttyä tuloslaskelmasta

Mikä on tuloslaskelman ja taseen ero?

Suurin ero tuloslaskelman ja taseen välillä on se, että tuloslaskelma osoittaa yrityksen taloudellisen tuloksen tietyn ajanjakson aikana, kun taas tase osoittaa yrityksen taloudellisen aseman yksittäisenä ajankohtana.

Tase sisältää yrityksen varat, velat ja oma pääoman, kun taas tuloslaskelma sisältää vain yrityksen tulot ja menot. Tase on siksi tärkeä, koska se antaa tietoa yrityksen taloudellisesta asemasta, kun taas tuloslaskelma on tärkeä, koska se osoittaa, miten tehokkaasti yritys toimii taloudellisesti.

Miten liikevaihto lasketaan?

Liikevaihto lasketaan laskemalla yhteen yrityksen tietyn ajanjakson aikana tekemä myynnin arvo. Kirjanpidossa liikevaihto määritellään myyntituottojen summaksi, josta on vähennetty arvonlisävero ja alennukset. Yrityksen liikevaihtolaskelma löytyy tuloslaskelmasta, josta käy ilmi yrityksen taloudellinen tulos.

Mitä tilikauden tulos kertoo?

Tilikauden tulos osoittaa yrityksen nettovoiton tai -tappion vuoden aikana. Positiivinen tulos tarkoittaa, että yritys on tehnyt voittoa, kun taas negatiivinen tulos tarkoittaa, että yritys on tehnyt tappiota. Tilikauden tulos eli ns. viimeinen rivi lasketaan liiketoiminnan tulos vähennettynä rahoituskuluilla, satunnaisilla erillä ja tietysti veroilla. Nettotulos on siis yrittäjälle itselleen jäävä osuus tilikauden tuloksesta. On tarkasteltava tätä nettotulosta, tietääksemme onko yritys tappiollinen vai voitollinen.