Seuraavissa Tilitoimisto Älyn blogeissa ovat aiheina kirjanpidon raportit. Tärkeimpiä kirjanpidon raportteja tavalliselle yrittäjälle ovat tuloslaskelma ja tase. Kirjanpidon raporttien käsittely aloitetaan tuloslaskelmasta, sillä se on usein yrittäjille helpompi ymmärtää kuin tase.

Tuloslaskelma kertoo viimeisimmän tilikauden tapahtumista kannattavuuden näkökulmasta. Tase on kuitenkin vähintään yhtä tärkeä ymmärtää kuin tuloslaskelma, joten suosittelen tutustumaan myös seuraavaan blogitekstiin, jonka aiheena on tase.

Mikä on tuloslaskelma?

Tuloslaskelma on kannattavuuslaskelma, joka kuvaa yrityksen tietyn ajanjakson tuotot ja menot eli kuinka paljon yritys on tuottanut voittoa tai tappiota. Tuloslaskelman ajanjakso voi olla esimerkiksi viikko, kuukausi, puoli vuotta tai vuosi. Tilitoimisto Älyn kuukausihintaan kuuluu tuloslaskelman raportointi ja mahdollisesti myös tuloslaskelman läpikäynti yhdessä asiakkaan kanssa.

Tuloslaskelma on osa yrityksen tilinpäätöstä. Tilinpäätöksessä tuloslaskelma on kumulatiivinen raportti, joka kuvaa koko tilikauden eli yleensä vuoden aikana kertynyttä voittoa tai tappiota. Tuloslaskelma nollautuu aina tilikauden vaihtuessa.

Tuloslaskelman rakenne?

Tuloslaskelman rakenne muodostuu tuloslaskelmakaavasta, joka pohjautuu kirjanpitoasetukseen.

Liikevaihto

Tuloslaskelma alkaa liikevaihdosta. Liikevaihto muodostuu yrityksen myynnistä. Tähän erään kuuluvat siis yrityksen ydintoiminnasta muodostuneet tuotot. Liikevaihto koostuu tavara- ja palvelumyynnistä, yrityksen luonteen mukaan. Parturilla liikevaihto voisi koostua hiustenleikkuusta ja hiustenhoitotuotteiden myynneistä, asianajajalla lakineuvontapalveluiden myynnistä ja kirjakauppiaalla kirjojen myynnistä.

Liiketoiminnan muut tuotot

Liiketoiminnan muut tuotot ovat tuottoja, joita ei voida laskea yrityksen myynneiksi tai rahoitustuotoiksi. Liiketoiminnan muita tuottoja voivat olla esimerkiksi saadut tuet tai vuokratulot. Pienellä yrityksellä esimerkiksi arvonlisäveron alarajahuojennukset kirjataan liiketoiminnan muihin tuottoihin.

Materiaalit ja palvelut

Tähän ryhmä kuuluvat ostot liittyvät suoraan yrityksen liiketoimintaan ja liikevaihdon muodostumiseen. Materiaalit ja palvelut muodostuvat kahdesta osasta: aineista, tarvikkeista ja tavaroista sekä ulkopuolisista palveluista. Edellä mainittujen erien nimistä voidaan päätellä, että aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin kuuluvat materiaalimuodossa olevat ostot ja ulkopuolisiin palveluihin palveluostot.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat muodostuvat esimerkiksi yrityksen myytäviksi hankituista tavaraostoista tai valmistustoiminnan raaka-aineista. Tähän ryhmään kuuluvia ostoja on yleensä tavarakauppaan tai valmistustoimintaan liittyvät hankinnat, palveluita myyvällä yrityksellä tähän ryhmään kuuluvia ostoja on huomattavasti vähemmän. Tähän ryhmään voisi kuulua esimerkiksi rakennusyrityksen hankkimat raaka-aineet ja työkalut, parturi-kampaajalla sakset, hiustrimmerit ja hiusvärit ja verkkokaupalla myytäväksi hankitut tuotteet.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden alle kuuluu myös varastojen muutos, joka tarkoittaa varaston arvon muutosta tilikauden alussa ja lopussa. Varaston arvo merkitään taseeseen. Varastoon kirjataan yrityksen hankkimat tavarat ja raaka-aineet, jotka ovat myymättä tai käyttämättä tilikauden vaihtuessa.

Ulkopuolisiin palveluihin kuuluvat palvelut, jotka liittyvät suoraan yrityksen liiketoimintaan ja liikevaihdon muodostumiseen. Tähän kirjataan esimerkiksi rakennusyrityksen alihankintana ostama rakennuspalvelu.

Henkilöstökulut

Henkilöstökulut koostuvat kahdesta pääryhmästä: palkoista ja palkkioista sekä henkilösivukuluista. Henkilösivukulut jaetaan edelleen kahteen ryhmään: eläkekulut ja muut henkilösivukulut.

Palkat ja palkkiot koostuvat yrityksen henkilökunnalle maksetuista palkoista.

Eläkekulut koostuvat työntekijöiden ja yrittäjän eläkekuluista (Tyel ja YEL). Muut henkilösivukulut koostuvat sosiaaliturvamaksuista, työttömyysvakuutusmaksuista, tapaturmavakuutusmaksuista ja ryhmähenkivakuutusmaksuista. Henkilöstön vapaaehtoiset vakuutusmaksut esitetään myös muiden henkilösivukulujen ryhmässä.

Poistot ja arvonalentumiset

Poistoissa ja arvonalentumisten erässä on yleensä yrityksen taseessa olevasta kalustosta ja rakennuksista tehdyt suunnitelman mukaiset poistot.

Poistoja tehdään hyödykkeestä, jonka arvioidaan tuottavan tuloa useana tilikautena ja se poistetaan suunnitelman mukaan hyödykkeen taloudellisena vaikutusaikana.

Liiketoiminnan muut kulut

Liiketoiminnan muut kulut sisältävät ylivoimaisesti eniten kirjanpidon tilejä. Liiketoiminnan muihin kuluihin kuuluu esimerkiksi liikehuoneiston vuokrat, kirjanpito- ja tilintarkastuskulut, puhelin- ja nettilaskut ja markkinointikulut. Lista on loputon.

Liikevoitto

Liikevoitto kuvaa operatiivisen toiminnan tulosta. Liikevoitto kuvastaa liiketoiminnan kannattavuutta.

Rahoitustuotot ja -kulut

Tähän erään kuuluvat yrityksen saamat ja maksamat rahoitustuotot ja kulut, kuten korot.

Yleisimpiä tähän erään kuuluvia eriä ovat lainojen korkokulut. Lainoista tuloslaskelmassa käsitellään ainoastaan korot ja kulut, lainanlyhennykset käsitellään taseessa.

Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja kuvastaa voittoa/tappiota, jossa on huomioitu yrityksen rahoitustuotot ja -kulut.

Tilinpäätössiirrot

Tilinpäätössiirrot muodostuvat poistoeron muutoksesta, verotusperusteisista varaukista ja konserniavustuksesta. Aivan pienillä ja hieman pientä suuremmilla yrityksillä ei välttämättä tätä erää tuloslaskelmaan ikinä muodostu.

Tuloverot

Viimeisinä erinä tuloslaskelmassa ennen tilikauden voittoa esitetään tuloverot ja muut välittömät verot. Osakeyhtiön tulovero eli yhteisövero on 20 % tuloksesta.

Tilikauden voitto (tappio)

Tilikauden tulos on tuloslaskelman alin rivi. Tämä erä kuvaa mitä jäi kaikkien kulujen ja verojen jälkeen ns. viivan alle.

Miten tuloslaskelmaa tulkitaan?

Kerään tähän joitain vinkkejä liittyen tuloslaskelman lukemiseen, tulkintaan ja analysointiin. Tuloslaskelman läpikäynti onnistuu myös oman kirjanpitäjän kanssa ja palvelu kuuluu osana Tilitoimisto Älyn kuukausihintaa. Voit pyytää tarjousta taloushallinnon palveluista ottamalla yhteyttä täältä.

Ensimmäisenä yrittäjän kannattaa sisäistää, että tuloslaskelman luvut ovat arvonlisäverottomia. Tämä aiheuttaa usein erityisesti uusien yrittäjien kohdalla päänvaivaa.

Tuloslaskelma kertoo yrityksen kannattavuudesta. Tuloslaskelman tulkintaa voidaan tehdä monella tavalla. Tuloslaskelmaa voidaan tulkita yhden tilikauden ajalta, jolloin nähdään yhden tilikauden tuotot ja menot sekä voitot tai tappiot. Tuloslaskelmia voidaan tulkita myös useammalta tilikaudelta samanaikaisesti. Procountorista on mahdollista saada tuloslaskelmat useammalta vuodelta rinnakkain samaan tiedostoon, joka mahdollistaa tuloslaskelmien tulkinnan samanaikaisesti useammalta vuodelta. Tilitoimisto Äly käyttää Procountoria kaikkien asiakkaiden kohdalla.

Yrittäjän kannattaa ensimmäisenä vilkaista voittoa tai tappiota kuvaavat erät, jotta ymmärretään, onko yritys tuottanut voittoa vai tappioita vertailun kohteena olevilla tilikausilta. Näitä ovat esimerkiksi liikevoitto ja tilikauden voitto (tappio). Liikevoitto kuvastaa yrityksen operatiivisen toiminnan eli ydintoiminnan liikevoittoa tai tappiota. Tilikauden tulos (voitto tai tappio) on erä, joka kuvaa mitä jäi kaikkien kulujen ja verojen jälkeen ns. viivan alle.

Kun tiedetään onko tilikauden tulos ollut voitollinen vai tappiollinen, voidaan alkaa käymään muita eriä läpi. Tuloslaskelman yläpäästä on helppo aloittaa tuloslaskelman läpikäynti yrityksen liikevaihdosta. Onko liikevaihto kasvanut tai pienentynyt merkittävästi? Mistä muutos johtuu? Luultavasti esimerkiksi vuoden 2020 tilinpäätöksessä monella yrityksellä on liikevaihto heikentynyt verrattuna 2019 vuoteen verrattuna. Syynä tähän on korona, joka on iskenyt todella kovaa yrittäjiin.

Liikevaihdon jälkeen voidaan tulkita yrityksen kuluja. Ovatko liiketoiminnan kulut linjassa liikevaihdon kanssa? Laskevatko kulut liikevaihdon laskiessa? Voit tulkita kulujen suhdetta liikevaihtoon. Kannattaa tutustua myös muihin samalla alalla toimiviin yrityksiin ja niiden kulurakenteeseen. Esimeriksi rakennusalan yrityksen ja tilitoimistojen tuloslaskelman vertaileminen toisiinsa ei toimi.

Suorien tavaraostojen ja palveluostojen lisäksi kannattaa tulkita henkilöstökulujen ja henkilöiden suhdetta liikevaihtoon. Esimerkiksi tilitoimistoalalla yhden työntekijän tulisi tuottaa vähintään 70 000 euron liikevaihto, mutta rakennusalalla tämä ei päde.

Tuloslaskelma on kannattavuuslaskelma, josta voidaan johtaa erilaisia kannattavuuden tunnuslukuja, joita ovat esimerkiksi liiketulosprosentti, myyntikateprosentti ja käyttökateprosentti. Tilitoimisto Älyltä voit tarjoaa myös sisäisen laskennan palveluita, kun pelkät lakisääteiset kirjanpitopalvelut eivät riitä.

Lopuksi

Tuloslaskelman laaja tunteminen on yrittäjälle hyödyksi, mutta ainakin seuraavien erien merkitys ja ero tulee jokaisen yrittäjän ymmärtää: Liikevoitto, tilikauden tulos ja liikevaihto. Liikevoitto kuvaa ydintoiminnan voittoa/tappiota, tilikauden tulos kuvaa mitä jäi kaikkien kulujen ja verojen jälkeen ns. viivan alle ja liikevaihto kuvaa yrityksen tilikauden myyntiä.

Ota meihin yhteyttä, mikäli kaipaat apua tuloslaskelman tai muiden kirjanpidon raporttien tulkitsemiseen. Tilitoimisto Älyltä tarjoaa älykästä kirjanpitoa ja muita taloushallinnon palveluita.