Kirjanpitäjä on yrityksen talousjohtaja, neuvonantaja sekä välikäsi yrittäjän ja viranomaisten välillä. Mutta mitä ovat kirjanpitäjän vastuut?

Kokosimme tähän artikkeliin kirjanpitäjän vastuut.

Kuka on vastuussa kirjanpidosta?

Kaikilla liiketoimintaa harjoittavilla yrityksillä on lainvoimainen kirjanpitovelvollisuus. Harvan yrittäjän tietotaito kuitenkaan riittää kattavan kirjanpidon laatimiseen. Vastuu kirjanpidosta säilyy ensisijaisesti yrittäjällä vielä tilitoimiston asiakkaanakin, joskin toimeksiannon myötä osa vastuusta jakautuu myös kirjanpitäjälle.

Kirjanpitäjän toimenkuva

Kirjanpitäjä on velvollinen noudattamaan hyvää kirjanpitotapaa ja pysymään ajan tasalla alaa koskevasta lainsäädännöstä. Kirjanpitäjän toimenkuva voi olla laaja ja hänen tehtäviinsä voivat kuuluvat mm.

 • kirjanpidon tekeminen ja veroilmoitusten lähettäminen
 • kirjanpitodokumenttien hallinta
 • tilinpäätöksen julkaiseminen ja veroilmoitusten tekeminen
 • osto- ja myyntireskontran seuranta
 • saamisten seuranta
 • verojen laskenta ja tilitys
 • taseiden ja tuloslaskelmien hallinta
 • raportointi yrityksen taloudellisesta tilasta ja maksuvalmiudesta
 • palkanlaskenta, palkanmaksu työntekijöille ja tulorekisteri-ilmoitukset
 • raportointi eri sidosryhmille
 • erilaiset sisäiset laskelmat, kuten budjetointi, kassavirtaennusteet ja kustannuspaikkaseuranta

Kirjanpitäjän työtä ohjaavat myös erilaiset viranomaispäätökset, verotussäännökset, yleisohjeet, poikkeusluvat sekä Kirjanpitolautakunnan lausunnot. Kirjanpitäjän tulee ymmärtää erilaisia lakeja, kuten erilaiset tuloverolait, osakeyhtiölaki, arvonlisäverolaki jne. Myös Verohallinnon syventävät ohjeet ohjaavat työtä Kirjanpitolautakunnan lausuntojen lisäksi. Tietoa löytyy monesta paikasta ja paljon. Yksi kirjanpitäjän tärkeimmistä taidoista on tiedon etsiminen eri paikoista. Google onkin yksi kirjanpitäjän tärkeimmistä työkaluista.

Kirjanpitäjä on asiakasyrityksen tukipilari

Itse kirjanpitovelvollisen ymmärrys taloushallinnon velvoitteista jää monesti pintapuoliseksi ja ilman asianmukaista koulutusta kyse usein on vilpittömästä tietämättömyydestä. Silti kirjanpitäjällä on velvollisuus oikaista puutteellisesti täytetty kirjanpito, mikäli kirjanpitovelvollinen suhtautuu tehtävään passiivisesti. 

Tunnollinen kirjanpitäjä neuvoo asiakastaan toimimaan lainmukaisesti. Kirjanpitäjää sitovat työssään myös puuttumis-, tarkkailu-, selvitys-, pidättäytymis ja irtaantumisvelvollisuus. Toisin sanoen, mikäli verovelvollinen laiminlyö kirjanpitovastuutaan tai harjoittaa vilpillistä toimintaa, kirjanpitäjän tulee raportoida yrityksen taloustilanteen todellinen laita ja pyrkiä suoristamaan tehdyt virheet. Sama pätee kuitenkin myös toiseen suuntaan; kirjanpidon ulkoistamisesta huolimatta vastuu raporttien oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta kuuluu aina yrittäjälle. Siksi myös yrittäjän on suositeltavaa ymmärtää kirjanpitoon liittyvät perusasiat.

Hyvän kirjanpitäjän tunnusmerkit tarkistat aiemmasta postauksestamme.

Jos yrityksesi kaipaa asiantuntevaa ja asiakaslähtöistä kirjanpitäjää, tutustu Tilitoimisto Älyn palveluihin tästä.

Kirjanpitäjän rikosoikeudellinen vastuu

Kirjanpitäjällä on taloudellinen ja rikosoikeudellinen vastuu tekemästään työstä. Oman tietotaidon vajavaisuus sekä sen varassa tehdyt riittämättömät korjausyritykset saattavat johtaa rikosoikeudelliseen vaatuuseen. Myös tuottamuksellinen lainvastainen teko, kuten väärä neuvo tai tiedonannon laiminlyönti, voidaan tulkita rangaistavaksi rikokseksi.

Kirjanpitäjä kantaa henkilökohtaisen vastuun tekemistään ratkaisuista myös työnjohdon alaisuudessa. Toisin sanoen, työntekijän asemassa oleva kirjanpitäjä ei voi vedota esimiehen käskyyn, mikäli hän on itse toteuttanut väärää tai käsityksensä vastaista kirjanpitoa. 

Omien kirjanpitovelvollisuuksiensa lisäksi kirjanpitäjän tehtävä on pitää myös asiakasyrityksensä nuhteessa. Vastuu tilanteista, joissa asiakasyrityksessä on tehty epämääräisiä käteisnostoja tai asiakkaan selvitys epäilyttävistä liiketoimintatapahtumista ei tunnu kirjanpitäjästä luotettavalta, lepää kirjanpitäjän harteilla.

Mikäli asiakasyritys kieltäytyy toimimasta kirjanpitäjän ohjeiden mukaisesti ja yritysten välille syntyy erimielisyyksiä, kirjanpitäjä voi myös irtisanoa sopimuksen Yleisten sopimusehtojen mukaisin purkuperustein (TAL2018):

”Asiakas kieltäytyy noudattamasta tilitoimiston kirjaus­ohjeita tilanteessa, josta voi seurata rikos- tai siviilioikeudellisia seuraamuksia osapuolille. Tätä ehtoa sovelletaan, vaikka kyse olisi vain osapuolten erilaisesta tulkinnasta lain, määräyksen, suosituksen tai ohjeen sisällöstä tai merkityksestä, kuten esimerkiksi tulojen ja niihin kohdistuvien menojen jaksottamisesta tai varojen ja velkojen arvostamisesta kirjanpidossa tai tilinpäätöksessä.”

Kirjanpito- ja rikoslaki

Kirjanpitolain 8 luvun 4 §:ssä säädetystä kirjanpitorikkomuksesta voidaan tuomita sakkoihin. 

Rikoslain (39/1889) 29. luvussa säädetyistä elinkeinorikoksista, joita ovat kirjanpitorikos, törkeä kirjanpitorikos sekä tuottamuksellinen kirjanpitorikos, voi seurata myös vankeusrangaistus. Säädökset koskevat sekä kirjanpitäjää että toimeksiantajaa.

Laissa sanotaan seuraavaa:

”Jos kirjanpitovelvollinen, tämän edustaja, kirjanpitovelvollisessa oikeushenkilössä tosiasiallista määräysvaltaa käyttävä tai se, jonka tehtäväksi kirjanpito on toimeksiannolla uskottu,

1) laiminlyö liiketapahtumien kirjaamista tai tilinpäätöksen laatimista vastoin kirjanpitolainsäädännön mukaisia velvollisuuksia,

2) merkitsee kirjanpitoon vääriä tai harhaanjohtavia tietoja taikka

3) hävittää, kätkee tai vahingoittaa kirjanpitoaineistoa

ja siten vaikeuttaa oikean ja riittävän kuvan saamista kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta, hänet on tuomittava kirjanpitorikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.”

Hyvä kirjanpitäjä tunnistaa vastuunsa ja kertoo omat sekä yrittäjän henkilökohtaiset vastuut aina asiakkaalleen. Laske hinta asiantuntevalle kirjanpitäjälle!