Päätin kirjoittaa artikkelin tilinpäätöksen laatimisesta, sillä minulta kysytään usein; ”Onko ammatinharjoittajan tilinpäätös pakollinen tilikauden päättyessä vai riittääkö vain veroilmoituksen täyttäminen määräaikaan mennessä? Tai milloin tilinpäätös on pakollinen? 

Tästä artikkelista löydät hyödyllistä tietoa siitä miten kehittää yritystäsi tilinpäätöksen laatimisen avulla. Esimerkiksi osakeyhtiölle tilinpäätös on aina pakollinen ja mikroyritykseksi luokiteltavalta toiminimiyrittäjältä ei taas edellytetä tilinpäätöksen tekemistä. Usein havaitaan kuitenkin tilinpäätös on toiminimellekkin hyödyllinen kun sen lukuihin paneudutaan yhdessä.

Mitä tilinpäätös tarkoittaa ja miksi se laaditaan?

Mikä on tilinpäätös ja miksi tilinpäätös tehdään
Miksi tilinpäätös laaditaan?
tilinpäätöksen päätavoitteena on:
 • Kuvata yrityksesi liiketoiminnan tulosta tilikauden aikana
 • Kertoa yrityksesi taloudellisesta tilanteesta eli varallisuusasemasta tilinpäätöspäivänä

Tilinpäätöksen luomasta tiedosta on hyötyä tietysti yrittäjälle itselleen, kuin myös muille yrityksen sidosryhmille kuten rahoittajille ja viranomaisille. Tilinpäätöksestä saadaan myös tiedot veroilmoitukseen.

Pienyrityksillä tilinpäätökseen sisältyy aina tase, tuloslaskelma ja liitetiedot. Tilinpäätös perustuu kirjanpitoon ja se tehdään aina jokaisen tilinkauden päätyttyä.

Kun yrityksen kokoluokka kasvaa, niin tilinpäätösvaatimuksia tulee lisää. Tilinpäätökseen sisällytetään silloin esimerkiksi toimintakertomus ja rahoituslaskema. Mutta näitä ei esimerkiksi pieneltä mikroyritykseltä vaadita.

Tase

Tase on kirjanpidosta saatava raportti, joka kertoo yrityksesi taloudellisesta tilasta. Tase kertoo yrityksen varallisuuden, velat ja oman pääoman tilikauden viimeisenä päivänä. Siinä missä tuloslaskelma listaa tuotot ja kulut tietyltä aikaväliltä, taseessa yrityksen rahavirtoja tarkastellaan yksittäisenä päivänä, kuten esimerkiksi tilikauden viimeisenä päivänä.

Taseessa on kaksi puolta, joita ensimmäistä kutsutaan vastaavaa-termillä ja toista vastattavaa-termillä. Vastaava termi kertoo yrityksesi varallisuuden ja vastattavaa kertoo millä varallisuus on rahoitettu. Puoliskojen yhteissummien tulee olla yhtä suuret. 

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma kertoo, millaisista eristä tilikauden aikana yrityksen tulos on syntynyt eli se sisältää tiivistetysti tilikauden tulot ja menot. Tuloslaskelmasta näkee oletko tehnyt voittoa vai tappiota. Kun taas taseesta nähtiin yrityksen varallisuusasema.

Nämä kaksi yhdessä muodostaa kuvan liiketoimintasi taloudellisesta tilanteesta. Tulosta ja varallisuusasemaa ei tule sekoittaa keskenään, sillä erinomaistakin tulosta tekevä yritys saattaa olla pahasti velkainen – kun taas kannattamattomalla yritykselle saattaa olla paljon varallisuutta.

Tilinpäätös jätetään usein kirjanpitäjän tehtäväksi

Pienyrityksen tilipäätöksen laatimisen tekee lähes aina kirjanpitäjä. Työ vaatii monipuolista tilinpäätös- ja verosäännöten tuntemusta. Tästä syystä monet pienyrittäjät ulkoistavat tilinpäätöksen tekemisen luotetulle kirjanpitäjälle, vaikka muuten hoitaisivatkin yrityksen taloushallinnon. 

Tuloslaskelmassa esitellään seuraavat kohdat

 • liikevaihto
 • liikevoitto
 • rahoitustuotot ja -kulut
 • tilinpäätössiirrot
 • tuloverot

Liitetiedot – pien- ja mikroyrityksille

Tilinpäätöstä laadittaessa liitetiedot on tarkoitettu antamaan lisäinformaatiota yrityksestä oikean ja riittävän tilannekuvan antamiseksi. Mikroyrityksiltä ei kuitenkaan vaadita samankaltaista lisäselvitystä kuin pienyrityksiltä taloudellisesta ja rahoituksellisesta asemasta. Yksityiskohtaiset ohjeet pienyrityksen ja mikroyrityksen liitetiedoista löydät tarkemmin PMA – asetuksesta

Tilinpäätöksen aikarajat pähkinänkuoressa

Tilinpäätöksen tekemisen aikarajat
Tilinpäätöksen laatimisen tärkeä aikarajat

Osakeyhtiön tilinpäätös on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä

Osakeyhtiön tilinpäätös on laadittava valmiiksi neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, ellei yhtiöjärjestyksessä erikseen ole määritelty lyhyempää laatimisaikaa nopeamman tilannekuvan saamiseksi. 

Jos toiminimi haluaa tehdä tilinpäätöksen niin se on kätevä tehdä ennen veroilmoituksen jättämistä joka on aina huhtikuun ensimmäinen päivä kuluvaa vuotta, sillä veroilmoituksessa tarvitaan muutenkin tilinpäätöstasoista informaatioita

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Laatimisen jälkeen tilinpäätös on vahvistettava viimeistään puoli vuotta tilikauden päättymisen jälkeen. Käytännössä useimmat yhtiöt hyväksyvät tilinpäätöksen osakeyhtiön yhtiökokouksessa.

Ilmoittaminen kaupparekisteriin

Vahvistamisen jälkeen osakeyhtiön tulee kahden kuukauden kuluessa ilmoittaa tilinpäätöstiedot kaupparekisteriin. Ilmoittaminen tehdään joko veroilmoituksen mukana Verohallintoon tai suoraan kaupparekisteriin. Niidekin yhtiöiden, joilla ei ole tilikauden aikana ollut liiketoimintaa on muistettava ilmoitettaa tiedot kaupparekisteriin. Kuitenkin ilmoitusvelvollisuus kaupparekisteriin ei koske pieniä toiminimiyrittäjiä.

Itse tilinpäätösilmoituksen tekeminen ajoissa on maksutonta. Viivästyminen kahden kuukauden aikarajasta kuitenkin nostaa käsittelymaksun 85 euroon.

PRH eli Patentti- ja rekisterihallitus voi poistaa kaupparekisteristä osakeyhtiön, joka ei kehotuksista huolimatta ole toimittanut vuoden sisällä tilikauden päättymisestä tilinpäätösasiakirjoja. 

Tilinpäätös liiketoiminnan kehittämisen tukena

Tilinpäätös tuloslaskelma tase liitetiedot

Usein kiireinen yrittäjä ei ehti paneutua tilinpäätökseen sen tarkemmin. Sen tekeminen nähdään usein vain pakollisena pahana.

Tilinpäätöksestä on kuitenkin saatavilla ensi käden tietoa siitä miten yrityksen liiketoimintaa on hyvä kehittää.

Tilinpäätöksessä kannattaa ensimmäiseksi kiinnittää huomiota lukuihin, jotka ovat muuttuneet edellisestä vuodesta poikkeuksellisen paljon. Esimerkiksi kulupuolta katsoessasi saatat huomata joidenkin kulujen kasvaneen yllättävän paljon, vaikka suhdanteiden muutoksen tai nopeasti kasvavan inflaation takia. Tarkastelemalla tuloslaskelmaa nämä muutokset on selkeästi havaittavissa, jolloin sitä myötä niihin on mahdollista helpommin vaikuttaa.

Tilinpäätösanalyysin tekeminen auttaa havaitsemaan laajempia trendejä

Tilinpäätöstietoja voi hyödyntää suunnitellessa liiketoimintaa pitkällä aikajänteellä. Tilinpäätöksen luvuista on laskettavissa esimerkiksi kannattavuutta, maksuvalmiutta tai vaikka vakavaraisuutta kuvaavia tunnuslukuja. Jokaisella toimialalla on erilainen kulu- ja pääomarakenne, joten näitä tunnuslukuja voi sitten verrata oman toimialan keskivertoluikuihin tai vaikkapa kilpailijoiden tunnuslukuihin. Tunnuslukujen pohjalta voidaan yrityksessä miettiä miten esimerkiksi kannattavuutta voisi parantaa karsimalla turhia kuluja tai nostamalla myyntihintoja.

Varsinkin pitkäjänteistä kasvua tavoittelevilla yrityksille tilinpäätösanalyysi auttaa antamaan selkeän kuvan suunnasta. Jos tarvitset apua tilinpäätöksen analysointiin, niin autamme mielellän laskemaan ja ymmärtämään tilinpäätöksen erilaisia tunnuslukuja kuten:

 • Kannattavuuden tunnusluvut
 • Vakavaraisuuden tunnusluvut
 • Maksuvalmiuden luvut
 • Kiertoaikatunnusluvut
 • Kasvun tunnusluvut
Tilinpäätösanalyysi ja tillinpäätöksen tunnusluvut
Tilinpäätösanalyysi

Milloin toiminimen tulee laatia tilinpäätös?

Vaikka pienen toiminimiyrittäjän ei normaalisti tarvitse tehdä tilinpäätöstä, niin liikkeen- tai ammatinharjoittajana olet velvollinen tekemään tilinpäätöksen, jos tilikautesi on jokin muu kuin kalenterivuosi tai kaksi seuraavista ehdoista täyttyy päättyneellä ja sitä edellisellä tilikaudella:

 • Taseen loppusumma 350 000 euroa
 • Liikevaihto 700 000 euroa
 • Tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 10 henkilöä

Huomio että kirjanpito ja tilinpäätös ovat kaksi eri asiaa. Vaikka et olisikaan tilinpäätösvelvollinen, niin yritys on aina kirjanpitovelvollinen. Toiminimiyrittäjä saa aina laatia tilinpäätöksen vapaaehtoisesti, joka onkin suositeltava käytäntö. 

Muiden yritysmuotojen tilinpäätösvaatimukset ovat selkeästi tiukempia. Kommandiittiyhtiöt, osuuskunnat, avoimet yhtiöt ja osakeyhtiöt ovat poikkeuksetta velvollisia tilinpäätökseen.

Miksi toiminimen kannattaa laatia tilinpäätös – hyödyt?

Tilinpäätöksen laatimisen hyödyt
Tilinpäätöksen laatimisen hyödyt

Vaikka suurin osa pienistä liikkeen- tai ammatinharjoittajista ei yleensä tarvitse tehdä tilinpäätöstä, sen tekeminen on silti suositeltavaa. Siihen löytyy useita loistavia syitä:

 • Tarvitset joka tapauksessa tilinpäätöstasoista tietoa yrityksesi luvuista tehdessäsi veroilmoituksen. Eli jättämällä pois tilinpäätöksen tekemisen et juuri vähennä vuosittaista työtaakkaasi. Elinkeinonharjoittajan veroilmoitus jätetetään kuukausi aikaisemmin kuin osakeyhtiön veroilmoitus. Jätä seuraava veroilmoitus OmaVerossa viimeistää 1.4.2023.
 • Kun neuvottelet yrityksellesi kasvurahoitusta, tai järjestelet sopimus-, lupa- ja luottoasioita niin tilinpäätöstiedoilla ja tilinpäätöksen tunnusluvuilla on käyttöä.
 • Tilinpäätöksen luvuilla on käyttöä laskiessasi ja arvioidessasi ennakkoverojen riittävyyttä.
 • Tilinpäätöstietoja kysellään myös useasti yrittäjältä, silloin kun hän hoitaa henkilökohtaisia talousasioita kuten luottokorttirajan nostoa tai vaikka uuden asuntolainan hakemisen yhteydessä.

Tilinpäätös voidaan tietysti näissä tapauksissa tehdä jälkikäteenkin kirjanpidon materiaalin pohjalta, mutta jälkikäteen tehtävä tilinpäätös on hieman työläämpi ja siitä tapauksessa hintaakin tulee hieman lisää. Paras käytäntö on tehdä tilinpäätös aina keväisin.

Toiminimen tilinpäätöksen tekeminen vaatii hyvää kirjanpidon ja siihen liittyvän lainsäädännön tuntemusta ja tulee aina jättää asiantuntijan tehtäväksi. 

Yhteenveto

Tilinpäätöksen teettäminen ja sen lukujen ymmärtäminen voi auttaa sinua ennakoimaan liiketoimintasi kehittymistä ja ennakoimaan mahdollisten ongelmien syntymistä jo hyvissä ajoin. Antamalla toiminimen kirjanpidon ja tilinpäätöksen tekemisen tilitoimiston hoidettavaksi säästät omia arvokkaita työtuntejasi ja varmistat, että tilinpäätöstiedot on kirjattu täsmälleen pykälien mukaan. 

Sähköisen kirjanpidon ja kuukausittaisen raportoinnin avulla saat ajantasaista tietoa yrityksesi kannattavuuden muutoksista, jolloin olet varautunut tulevaisuuteen.

Lue lisää tilinpäätöksen laatimisesta Wikipediasta

Usein kysyttyä

Paljonko toiminimen tai pienen osakeyhtiön tilinpäätös maksaa?

Useimmissa tapauksissa yksityisen elinkeinonharjoittajan tilinpäätös ja veroilmoitus laskutetaan asiakkaalta erillisenä kertamaksuna, ja hinta voi olla joko kiinteä tai tuntiperusteinen. Käytännössä toiminimen tilinpäätöksen hinta on yleensä vähintäänkin muutamia satasia. Mikäli toiminta on kuitenkin hyvin pientä tai sivutoimista, hinta voi toki olla alhaisempikin. Osakeyhtiöiden tilinpäätösten hinnat ovat yleensä jonkin verran korkeampia toiminimiyrittäjiin verrattuna.

Mikä on tilinpäätös?

Tilinpäätös on kooste yrityksen taloudellisista tiedoista, jotka esitetään yleensä taseen, tuloslaskelman ja liitetietojen muodossa. Tilinpäätös antaa mahdollisille velkojille, osakkeeomistajille ja yrittäjälle tietoa yrityksen yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja sen taloudellisesta suorituskyvystä. Johto voi myös käyttää tilinpäätöstä tehdessään liiketoimintaa koskevia strategisia päätöksiä.

Mitä suoriteperusteinen kirjanpito tarkoittaa – ja miten se liittyy tilinpäätökseen?

Suoriteperusteinen kirjanpito on kirjanpitomenetelmä, jossa tuotot ja kulut kirjataan silloin, kun ne ovat syntyneet, riippumatta siitä, milloin rahat saadaan tai maksetaan. Kassaperusteinen kirjanpito on kirjanpitomenetelmä, jossa tuotot ja kulut kirjataan vasta silloin, kun käteisvaroja saadaan tai maksetaan. Tämä tarkoittaa että suoriteperustaisesta kirjanpidosta tehty tilinpäätös on tarkempi.

Milloin tilinpäätös pitää allekirjoittaa?

Tilinpäätös tulee allekirjoittaa viimeistään kuusi kuukautta tilikauden päättymisen jälkeen. Usein varsinkin osakeyhtiöissä allekirjoitus suoritetaan yhtiökokouksen yhteydessä.

Milloin tilinpäätös on vahvistettu?

Tilinpäätös tulee allekirjoittaa viimeistään kuusi kuukautta tilikauden päättymisen jälkeen. Usein varsinkin osakeyhtiöissä allekirjoitus suoritetaan yhtiökokouksen yhteydessä.

Mistä saan tilinpäätöksen?

Tilinpäätöksen laatimisen voit tilata omalta tilitoimistoltasi. Jos teet kirjanpidon itse, niin siinä tapauksesa voit tilata tilinpäätöksen luotettavalta ja asiantuntevalta kirjanpitäjältä.