Kokosimme koosteen verovuoden 2023 olennaisimmista muutoksista yrittäjille ja työnantajille, työntekijöille sekä kotitalouksille. Lue alta vuoden 2023 verotuksen muutokset.

Hallituksen päätökset

Tulovero

Hallitus on antanut esityksen (HE 153/2022) koskien vuoden 2023 tuloveroasteikkoa sekä sitä koskevia muutoksia. Tuloveroasteikon rakennetta sekä rajoja muutetaan perustuen sote- sekä pelastustoimien uudistuksiin, jotka koskevat verotulojen siirtoa kunnilta valtiolle. Tulorajaa korotetaan 3,5 prosenttia indeksitarkistuksen mukaisesti.

Tuloverolakiin ehdotetaan myös lisättäväksi vuoden 2023 verotuksessa sovellettava rahastopoikkeus. Sen perusteella tietyille ETA-valtioissa perustetuille tai rekisteröidyille yhteissijoitusyrityksille tai toisessa ETA-valtiossa perustetuille tai rekisteröidyille vaihtoehtorahastoille ei muodostuisi yleistä verovelvollisuutta Suomeen johtopaikan perusteella. Mahdollista pysyvää rahastopoikkeusta selvitetään EU:n valtiontukisääntelyyn kannalta kuluvan vuoden aikana.

Myös Invalidivähennys poistuu tuloverotuksesta 1.1.2023 alkaen. Taustalla on hyvinvointialueiden perustamiseen liittyvät verotuksen muutokset. Vastaava rahamäärä kohdennetaan vammaispalveluiden kehittämiseen. Invalidivähennys säilyy toistaiseksi Ahvenanmaan kunnallisverotuksessa.

Työtulovähennys

Uuden esityksen mukaan työtulovähennys pienennettäisiin 13 prosentista 12 prosenttiin. Työtuloveroon oikeuttava 2 500 euron alaraja poistettaisiin ja enimmäismäärää korotettaisiin nykyisestä 1 930 eurosta 2 030 euroon. Viime vuonna vähennys pieneni 1,96 eurolla ansiotulojen ylittäessä 33 000 euroa. Kuluvana vuonna työtulovähennyksen määrää on ehdotettu pienennettäväksi portaittain niin, että 22 000 euroa ylittävältä osalta vähennettäisiin 2,03 % ja 70 000 euroa ylittävältä osalta 1,21 %.

Palkka- ja yrittäjätulojen perusteella tehtävään työtulovähennykseen tehdään myös ikäporrasteinen korotus 60 vuotta täyttäneille. Verosta tehtävää työtulovähennystä korotetaan 200 eurolla 60-61 -vuotiaiden, 400 eurolla 62-64 -vuotiaiden ja 600 eurolla 65 vuotta täyttäneiden osalta.

Ansiotulovähennys

Ansiotulovähennystä ehdotetaan muutettavaksi niin, että se myönnettäisiin valtionverotuksessa ja kunnallisverotuksessa samoin perustein sekä samansuuruisena. Vähennys olisi 51 % 2500 euroa ylittävältä osalta tulojen ollessa enintään 7 230 euroa, ja sen ylittävältä osalta 28 %. Vähennyksen enimmäismäärä olisi 3 570 euroa.

Verovelvollisen ansiotulon ylittäessä 14 000 euroa vähennyksen määrä pienenisi 4,5 prosentilla. Myös perusvähennys myönnettäisiin jatkossa samoin perustein samansuuruisena sekä valtion- että kunnallisverotuksessa. Vähennyksen enimmäismäärä olisi 3 870 euroa. Puhtaan ansiotulon määrän ylittäessä tämän summan, vähennys pienenisi 18 prosentilla ylimenevän tulon määrästä.

Eläketulovähennys

Eläketulovähennystä ehdotetaan muutettavaksi siten, että kunnallisverotuksessa ja valtionverotuksessa erikseen tehdyt vähennykset korvattaisiin yhdellä eläketulovähennyksellä, joka vastaisi nykyistä kunnallisverotuksessa tehtävää eläketulovähennystä.

Verotuksen muutokset 2023
Verotuksen muutokset 2023

Verohallinnon päätökset

Verohallitus on kertonut alkaneen vuoden keskeisimmistä verotusmuutoksista uutisessaan Verotuksen muutoksia 2023.

Luontaisedut

Verohallinto on antanut vuosittaisen päätöksen luontoisetujen arvoista. Arvot on vahvistettu yleisimmille luontoiseduille, kuten asunto-, auto-, ravinto- sekä puhelinedulle. Päätöksessä todetaan, että ravintoetua voi edelleen käyttää myös ruoan kuljetuskustannuksiin. Vapaan autoedun käyttökustannusten arvoja on korotettu 2 senttiä / kilometri polttoaineen hinnannousun vuoksi. Päätöksessä todetaan myös, että autoedun arvoa määrättäessä lisävarusteiden arvo lisätään auton uushankintahintaan siltä osin kuin lisävarusteiden arvo ylittää 1 200 euroa. Aiempi raja-arvo oli 850 euroa.

Digitaalisille alustatoimijoille tiedonantovelvollisuus

Digitaalisilla alustaoperaattoreilla on velvollisuus ilmoittaa Verohallinnolle tietoja toteutuneista myynneistä ja vuokrauksista, sekä alustan toiminnasta tuloja saaneista henkilöistä ja yrityksistä. Velvollisuus kerätä tietoja alkaa 1.1.2023 ja tiedot pitää antaa vuosittain.

Luovutettavia tietoja ovat henkilökohtaiset palvelut, tavaroiden myynnit sekä asuin- ja liikehuoneistojen, pysäköintipaikkojen,  kiinteän omaisuuden sekä liikennevälineen antaminen vuokralle.

Korkovähennysrajoitus

Elinkeinoverolaissa muutetaan korkovähennysrajoitussäännösten tasevertailuun perustuvaa poikkeusta. Vuonna 2023 tasevertailuun perustuvan poikkeuksen soveltamiseen vaikuttaa myös suoritettujen korkojen määrä. Poikkeuksen hyödyntämistä tullaan rajoittamaan tilanteissa, joissa konsernista merkittävän osuuden omistaville tahoille on suoritettu konsernitilinpäätöksen mukaan korkoja vähintään 20 % kaikista konsernin ulkopuolelle suoritetuista koroista. Lisäksi julkisia infrastruktuurihankkeita koskevan poikkeuksen käyttöalaa laajennetaan.

Sosiaalivakuutusmaksut

Vuonna 2023 sairaus-, työeläke ja työttömyysvakuutusmaksuihin, työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksuihin sekä ryhmähenkivakuutusmaksuihin tullaan tekemään korotuksia.

Kuljetuspalvelut ja työmatkat

Suomessa tapahtuvat henkilökuljetuspalvelut vapautetaan väliaikaisesti arvonlisäverosta. Vapautukseen liittyy oikeus vähentää hankintoihin sisältyvä arvonlisävero. Henkilökuljetusten myyntiin on sovellettu 10 prosentin arvonlisäverokantaa. Muutos on voimassa 1.1. – 30.4.2023.

Asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten vähennykset pysyvät ennallaan: enimmäismäärä on 8 400 euroa myös vuonna 2023. Oman auton kilometrikorvaus on vuonna 0,30 euroa/km ja käyttöetuauton vähennys 0,24 euroa/km. Lisäksi osan verovuotta tietyillä perhevapailla olleiden omavastuun huojennus otetaan käyttöön.

Sähkön myynnin verotus

Sähköenergia siirretään väliaikaisesti yleisen 24 prosentin arvonlisäverokannasta alennettuun 10 prosentin verokannan piiriin. Alennettua verokantaa sovelletaan 1.12.2022-30.4.2023. Alennus ei koske sähkön siirtohintaan ja sähköveroon kohdistuvaa arvonlisäveroa. 

Vakituisen asunnon sähköenergian kulut oikeuttavat 60 prosentin mukaan tehtävään kotitalousvähennykseen siltä osin kuin maksettu määrä ylittää 1.1.2023-30.4.2023 välisenä aikana 2 000 euroa ja on enintään 6 000 euroa. Kyseinen sähkövähennys ei vaikuta muiden kotitalousvähennykseen oikeuttavien kustannusten perusteella myönnettävien vähennysten määrään. 100 euron omavastuu lasketaan kerran. Vähennyksen voi arvioida verokortille jo etukäteen oletettujen sähkölaskujen perusteella.Talous- ja henkilöstöhallinnon monitoimiyritys Accountor kertoo artikkelissaan “Yritysverotus vuonna 2023 – Mitä muutokset merkitsevät sinulle?”, että mikäli tulot ovat pienet, eikä tukea voi hyödyntääkotitalousvähennyksenä, Kelalta voi kuitenkin hakea sähkötukea. Tuen määrä on 60 % sähkölaskun 400 euroa/kk ylittävältä osalta. Sähkötuen enimmäismäärä on 660 euroa/kk.

Peitelty osinko

Peitelty osinko on verovuodesta 2023 lähtien kokonaan ansiotuloa. Ennen verovuotta 2023 peitelty osinko oli 75 prosenttisesti veronalaista tuloa. Peiteltyä osinkoa voi syntyä erilaisissa tilanteissa, kuten silloin jos osakeyhtiön varoilla maksetaan osakkaan yksityisiä menoja. Käsittelemme aihetta lisää blogissamme ”Peitelty osinko – varomattoman osakkaan veropommi”.

Onko sinulla kysyttävää liittyen verotuksen muutoksiin vuonna 2023?

Jos sinulle heräsi kysyttävää autamme mielellään tarkemmin verotukseen liittyvissä asioissa, kalle.antila@tilitoimistoaly.com tai +358 40 7414826. Muistathan myös kokeilla kirjanpidon hintalaskuriamme.